Voksenpædagogisk Center - Aarhus

Konsulentuddannelse

VPC-Erhverv udbyder nu en konsulentuddannelse: "Metoder og værktøjer til udvikling" Uddannelsen er primært rettet til medarbejdere i den offentlige sektor og det private erhvervsliv, der har brug for at udvikle nye kompetencer. Tidspunkt: 6 dage fordelt over 6 uger Pris: 9.900 Yderligere oplysninger ved henvendelse til sekretariatet


Kursusbeskrivelse
Hvis du er – eller ønsker at være – en del af formidlingen og styringen af din organisations forandringsprocesser er dette konsulentkursus noget for dig. Konsulentydelser handler i høj grad om kommunikation og vejledning, ligesom proceskonsulenten skal kunne lede udviklingsprocesser. På kurset arbejder vi med en konkret og praktisk orienteret tilgang til konsulentens arbejdsopgaver baseret på teoretisk viden og på en præsentation af udvalgte relevante teorier. Efter kursusforløbet kan du • Anvende teoretisk og praktisk viden om udviklings- og forandringsprocesser på personniveau og på organisationsniveau. • Observere, analysere og vurdere psykologiske processer i organisationen og på gruppe- og personniveau. • Videreudvikle dine kommunikative kompetencer og samarbejdsevner i forskellige situationer og på forskellige niveauer i organisationen samt med borgere og klienter. • Udvikle eller videreudvikle din professionelle handlekompetence som proceskonsulent og din evne til at kvalificere dine faglige refleksioner.

Målgruppe
Offentlige og privat ansatte med interne eller eksterne konsulentfunktioner samt personer, der stiler mod et konsulent- eller vejlederjob. Uddannelsen henvender sig bredt til alle, der som en del af deres dagligdag arbejder med processer, formidling og/eller vejledning/ coaching.

Beskrivelse 
Intentionen med forløbet er at (videre)udvikle deltagernes kompetencer til at fungere som proceskonsulent på møder, i projektforløb eller i forskellige samarbejdsfora. Der er fokus på, at du som konsulent kan skabe en effektiv og konstruktiv tilgang og arbejdsstil i det interne og eksterne samarbejde. Med udgangspunkt i forskellige konsulentmetoder og -værktøjer vil vi fokusere på, hvordan deltagerne kan udvikle kvalitet og effektivitet i konsulentfunktionen. Uddannelsen medvirker desuden til, at deltagerne videreudvikler kompetencer som fleksibilitet og selvstændighed samt styrker kompetencen til facilitering og til konstruktivt samarbejde internt og eksternt. I hele uddannelsen sætter vi løbende fokus på etik, værdier og antagelser, ligesom der arbejdes med konsulentens dilemmaer, faldgruber og kommunikation. Uddannelsen er teoretisk funderet og sætter samtidig fokus på praktisk træning i at arbejde med kommunikation og professionelle samtaler, refleksion og gentænkning af de daglige arbejdsopgaver i funktionen som nuværende eller kommende konsulent. Forløbet starter med en udviklingsdialog, hvor du får mulighed for at præcisere dine arbejdsopgaver og dine og din organisations udviklingsbehov. Du kan hermed være med til at sikre, at undervisningen og arbejdet på kurset også forholder sig til din praksis. 

Undervisningsformen 
Den er tilrettelagt som en kombination mellem teori og praksis. Der veksles mellem teoretiske oplæg, øvelser og gruppearbejde. Som deltager arbejder du med egen praksis og med at forny og videreudvikle dine arbejdsmetoder og handlemuligheder.

Overordnet arbejder uddannelsen med følgende spørgsmål:
Hvilke konsulentroller og konsulentmetoder egner sig til hvilke opgaver? Hvordan håndteres spændingsfeltet mellem udvikling og drift?
Hvad er konsulentens opgaver i forbindelse med modstand og konflikter? Hvordan kommunikere så samarbejde og samskabelse fremmes?
Hvordan kan konsulenten balancere mellem det professionelle, det personlige og det private? 
Hvilke nye opgaver skal konsulenten ruste sig til i egen organisation og i samarbejde med borgere og klienter? 
Hvordan gives konstruktiv feedback til ledelse og samarbejdspartnere, og hvordan kan feedback gentænkes?

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd